Pokalbis su Alberto Merlo

The interview with IPP Krav Maga Master Alberto Merlo in Vilnius
Pokalbis su IPP Krav Maga meistru Alberto Merlo Vilniuje

On the 29-30 of June 2013, the members of the Club Gintis had an exclusive opportunity to take part in the IPP Krav Maga seminar/workshop, held by the international class martial arts representative Alberto Merlo from Italy. Alberto Merlo is founder of IPP Krav Maga, the president of IPP Krav Maga International Association, the Forsvaritalia Association. Here below please find Club Gintis questions and Alberto Merlo answers:

2013 m. birželio 29-30 d. klubo Gintis nariai turėjo išskirtinę galimybę dalyvauti IPP Krav Maga seminare, kurį vedė tarptautinio lygio kovos menų atstovas Alberto Merlo iš Italijos. Alberto Merlo yra IPP Krav Maga įkūrėjas, tarptautinės IPP Krav Maga ir Forsvaritalia asociacijų prezidentas. Žemiau pateikiami klubo Gintis klausimai ir Alberto Merlo atsakymai:

1. For how long have you been practicing martial arts?
30 years, i started when i was 13 years old.
1. Kiek metų užsiiminėjate kovos menais?
Apie 30 metų. Pradėjau 13-kos.

2. Which styles have you attended?
The most relevant are Karate, Krav Maga, Vietnamese boxing, i also practiced hapkido, kung fu wing chun, jeet kune do and grappling.
2. Kokius kovos menų stilius lankėte?
Svarbiausi Karate, Krav Maga, Vietnamo boksas. Taip pat lankiau hapkido, kung fu wing chun, jeet kune do ir imtynes.

3. Why have you chosen namely IPP Krav Maga and not any other one?
Because i am specialized in real self defense, it was my primary goal when i started martial arts, more than sport application or tradition.
3. Kodėl pasirinkote būtent IPP Krav Maga stilių?
Kadangi specializuojuosi realios savigynos pakraipoje. Užsiiminėjant kovos menais, pagrindiniu tikslu man buvo ir yra ne sportas ar kovos menų tradicijos, o reali savigyna, jos realus pritaikomumas.

4. What does IPP Krav Maga style personally mean to you?
Big success for me because in IPP Krav Maga you can find many real self defense principles and techniques with an open mind approach and respect for any other styles, and this is my mentality.
4. Ką asmeniškai Jums reiškia IPP Krav Maga stilius?
Didelį pasisekimą man, kadangi IPP Krav Maga stiliuje galima rasti daugybę realios savigynos principų ir technikų nevaržant mąstymo, požiūrio bei gerbiant kitus kovos menų stilius.

5. What would be the advantages of your style that make you different and is a distinctive feature among other trends of this system? What are your advantages/superiority over other?
The difference are: real and easy application against expert and no expert aggressor, fluidity and transition between techniques, there is no right or wrong it always depend on the situation, be open mind and teach always what to do and not to do and why.
5. Kokie Jūsų IPP Krav Maga stiliaus privalumai išskiria jus iš kitų šios sistemos pakraipų? Kuo jus pranašesni?
Pranašumai – IPP Krav Maga realiai ir lengvai pritaikoma prieš užpuoliką ekspertą (agresorių išmanantį kovos menus) ir prieš užpuoliką ne ekspertą; sklandumas ir pereinamumas tarp technikų. Čia nėra negerai arba blogai – viskas priklauso nuo situacijos, svarbu būti atviros mąstysenos, atviram naujoms idėjoms ir nuolatos mokyti ką daryti, ko nedaryti aiškinant kodėl.

6. How many years have you been working in a position as a trainer/coach? Do you train many people? Do you train only men? Are women interested in and attend the courses held by you?
16 years as instructor experience, i train, considering some italian club associated to me, more than 300 people, i train both men and women, in general women represent only 10% of students, maybe they consider IPP Krav Maga too realistic for them.
6. Kiek metų dirbate instruktoriumi? Ar daug žmonių treniruojate? Treniruojate tik vyrus? Ar moterys domisi IPP Krav Maga?
Instruktoriumi dirbu 16 metų. Atsižvelgiant į tai, kad keletą Italijos klubų bendradarbiauja su manimi, aš dirbu daugiau kaip su 300 žmonių. Mokau tiek vyrus, tiek moteris. Apskritai moterys sudaro tik apie 10 proc. klubų narių. Galbūt jos mano, kad IPP Krav Maga pernelyg tikroviška joms.

7. Do you work only as a Club instructor? Do you hold any seminars/workshops, trainings to any other officials from different institutions? Which institutions do you cooperate with? Do you often attend international events or foreign countries’ clubs?
Club instructor is only a part of my work, i train in seminar both in italy and outside italy, i train and trained many members from police, military police and soldier, also i trained many master in other martial arts who were interested in learning and teaching IPP Krav Maga.
7. Ar dirbate tik kaip klubo instruktorius, ar tenka vesti seminarus, apmokymus kitų institucijų pareigūnams? Su kokiomis institucijomis bendradarbiaujate? Ar dažnai vykstate į tarptautinius renginius ar kitų šalių klubus?
Klubo instruktoriaus darbas yra tik dalis mano veiklos. Seminarus vedu tiek Italijoje, tiek už Italijos ribų. Esu dirbęs ir dirbu tiek su policijos, karo policijos pareigūnais, kariais, tiek su kitų kovos menų stilių meistrais/mokytojais, kurie nori mokytis ir mokyti kitus žmones IPP Krav Maga stiliaus.

8. What is your personal attitude towards today’s martail arts systems?
I like all type of martial arts and respect everybody, i don’t like people who think to be the only true way or the ultimate and the most powerfull system or use words like „the real system, the original, the only traditional…“, also i don’t like master with a close vision of the self defense and try to sell marketing self defense courses which are completly useless in real situation. Personally i don’t like people who spend time using bad words towards other people or system.
8. Koks Jūsų asmeninis požiūris į dabartines kovos menų sistemas?
Man patinka visos kovos menų sistemos ir visus gerbiu. Man nepatinka žmonės, kurie mano pasirinkę vienintelį teisingą kelią, pačią geriausią ir efektyviausią sistemą ar naudoja žodžius „reali sistema, originali, vienintelė tradicinė ir pan.“. Man taip pat nepatinka kovos menų meistrai/mokytojai traktuojantys savigyną siaurai ir pardavinėjantys išreklamuotus savigynos kursus, kurie visiškai nenaudingi realioje konfliktinėje situacijoje. Asmeniškai nemėgstu žmonių, kurie apkalbinėja kitus kovos menų specialistus ar kovų menų sistemas.

9. What martial arts variation/change trends do you envisage for the future?
It is difficult to see and depend on the country. For me the most important thing is to be a well prepared instructor because students are not stupid and understand very fast if you are good or not. Secondly always ask to students what they are searching in martial arts training: self defense, sport, tradition, fitness, relax etc. so you can understand if the needs match with your training way.
9. Kokias kovos menų kaitos tendencijas Jus matote ateityje?
Numatyti pokyčius/tendencijas sunku ir tai priklauso nuo šalies. Man svarbiausia būti gerai pasirengusiu instruktoriumi, kadangi tie kuriuos mokai nėra kvaili ir greitai supranta ar tu esi geras ar ne. Be to, tam, kad suprasti ar jų poreikiai atitinka tavo mokymo pobūdį, būtina nuolat domėtis ko jie ieško kovos menų mokymuose – ar savigynos, sporto, tradicijų, geros fizinės būklės, atsipalaidavimo ar pan.

10. Have you enjoyed your time in Vilnius?
Was fantastic.
10. Ar patiko Jums Lietuvoje?
Buvo puiku.

11. What is your personal impression about Club’s Gintis, Club’s instructors, members?
Serious, well prepared, good friends. I am really proud to have GINTIS as official representative of IPP Krav Maga in the east of Europe.
11. Koks Jums susidarė įspūdis apie klubą Gintis, klubo instruktorius, narius?
Rimtas, kaip reikiant paruoštas klubas. Geri draugai. Tikrai didžiuojuosi, kad klubas Gintis yra oficialus IPP Krav Maga atstovas Europos rytuose.

Thank you for the conversation
Ačiū už pokalbį
July of 2013
2013 m. liepa
Vilnius
Club Gintis team

p.s. More information about IPP Krav Maga Master Alberto Merlo seminar/workshop in Vilnius you can find in Club Gintis web site at the Internet address www.gintis.lt – Naujienos/Įspūdžiai/2013.

p.s. Daugiau informacijos apie IPP Krav Maga meistro Alberto Merlo seminarą Vilniuje galima rasti klubo Gintis puslapyje www.gintis.lt – Naujienos/Įspūdžiai/2013.